logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วิสัยทัศน์/ภารกิจ/พันธกิจ

วิสัยทัศน์
     เป็นหน่วยงานที่บริหารจัดการตามยุทธศาสตร์ และภารกิจของกรมธนารักษ์ด้วยหลักธรรมาภิบาล
 
ภารกิจสำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน
 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการปกครอง การดูแล และการบำรุงรักษาที่ราชพัสดุ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ
 2. จำหน่ายจ่ายแลกและประชาสัมพันธ์เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก ในวโรกาสและโอกาสต่าง ๆ ตามที่กรมธนารักษ์สั่งการตลอดจนจัดจำหน่ายสินค้าเหรียญ
 3. ดำเนินการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ครอบคลุมพื้นที่ในเขตจังหวัดน่านและได้มาตรฐานสากล
 4. ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน และงานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย
 
ภารกิจฝ่ายบริหารทั่วไป 
        ดำเนินการด้านการเงินและบัญชี และงบประมาณ จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี จัดทำทะเบียนรายตัวผู้เช่า ควบคุม ดูแลเก็บรักษาเงินที่จัดเก็บ เร่งรัด ติดตามค่าเช่าค้างชำระ งานบุคลากร ดำเนินการจัดเก็บรายได้จากที่ราชพัสดุ เงินประกันการเช่าและค่าภาษีต่าง ๆ ตลอดจนเงินอื่นใดที่ผู้เช่าต้องชำระกับทางราชการ ดำเนินการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ จัดทำรายงานการเก็บค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินประกันสัญญาเช่า เงินค้างชำระ และภาษีต่าง ๆ ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุ และยานพาหนะ ปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ ดำเนินการด้านสารสนเทศ การจำหน่าย จ่าย แลก เหรียญกษาปณ์ ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก ปฏิบัติงานด้านอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย 

ภารกิจส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 
การใช้ประโยชน์ในราชการ
 • อนุญาตให้ส่วนราชการใช้ที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ, ใช้ทรัพยากรในที่ราชพัสดุและเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ราชพัสดุ
 • ควบคุม และบริหารจัดการการจัดสร้างและการใช้ศูนย์ราชการ ศูนย์บ้านพักข้าราชการให้เป็นไปตามสัญญา ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดสร้างสวนสาธารณะให้เป็นไปตามสัญญาและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
การพัฒนาและจัดหาประโยชน์
 • การจัดให้เช่า จัดหาประโยชน์ การทำสัญญาต่างตอบแทนอื่น การกำหนดรูปแบบโครงการและผลประโยชน์ตอบแทน
 • การจัดทำเงื่อนไขการเช่า เงื่อนไขการประมูล การพิจารณาผลประมูล การจัดทำสัญญาเช่า ทะเบียนรายตัวผู้เช่าและบัตรประจำตัวผู้เช่า การกำกับดูแลสัญญา การบริหารโครงการ การหาผู้ร่วมลงทุน การหาแหล่งเงินทุน การรับมอบอาคาร
 • การโอนสิทธิการเช่า เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า
 • การต่ออายุสัญญาเช่า การให้เช่าแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
 • การอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในที่เช่า
 • การขอดำเนินการอื่น ๆ ตามสัญญาและนอกเหนือสัญญา
 • การใช้สิทธิตามสัญญา การบอกเลิกสัญญา
 • การพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับการเช่าหรือการจัดหาประโยชน์
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
ภารกิจส่วนจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ 
ด้านทะเบียนและหลักฐาน 

          จัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุ ตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนที่ราชพัสดุ เพื่อให้ได้ระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนที่ถูกต้อง ทันสมัย เก็บรักษา และจัดทำบัญชีคุมสำเนาสำคัญสำหรับที่ดินราชพัสดุ อนุญาตให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและนำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์ เป็นผู้แทนกระทรวงการคลังเพื่อรับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่รื้อถอน หรือค่าเวนคืนหรือกฎหมายอื่น การรับมอบการส่งคืนที่ดินจากการใช้ประโยชน์ของทางราชการ หรือจัดให้เช่า ให้คำแนะนำ จัดทำคู่มือ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานที่ราชพัสดุ 

ด้านสำรวจและส่งเสริมการวัด 
         ดำเนินการสำรวจรังวัด จัดทำแผนที่เพื่อให้ทราบถึงที่ตั้งแนวเขตรายละเอียดทางกายภาพการใช้ประโยชน์ การสำรวจรังวัดกำหนดขอบเขตกำแพงเมือง - คูเมืองในภาคสนาม จัดหาข้อมูลเกี่ยวข้องกับที่ ราชพัสดุจากหน่วยงานอื่น เช่น รูปแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ค่าพิกัด หมุดหลักฐานที่ดิน ดำเนินการให้ได้มาซึ่งหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินและดำเนินการอื่น ๆ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน รวบรวมเก็บรักษา ตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน พิจารณาให้ความเห็นประกอบการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการสำรวจที่ราชพัสดุฯ พ.ศ. 2538 จัดเก็บหลักฐานการสำรวจและแผนที่ที่ราชพัสดุ จัดเก็บ ควบคุม ดูแล จัดหา บำรุงรักษาเครื่องมือสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่ ให้การสนับสนุน คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ตอบข้อหารือในการดำเนินการสำรวจรังวัด จัดทำแผนที่ 

ด้านการวางแผนและการพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ 
         ดำเนินการจัดทำแผนการใช้ที่ราชพัสดุ ดำเนินการเกี่ยวกับการโยกย้ายหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ ผู้เช่า ผู้บุกรุก ดำเนินการปรับปรุงสภาพทำเลและลักษณะที่ราชพัสดุให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ การใช้ที่ดินให้คุ้มค่ากับศักยภาพ ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ ให้คำแนะนำ จัดทำคู่มือ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานทะเบียนที่ราชพัสดุ ดำเนินการเกี่ยวกับการขอคืนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ เช่นการซื้อขาย แลก เปลี่ยน ให้ดำเนินการเกี่ยวกับการโต้แย้งกรรมสิทธิ์ ที่ราชพัสดุ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

ภารกิจส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
 • ประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินเพื่อใช้จัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 • ประเมินราคาทุนทรัพย์ห้องชุดเพื่อใช้จัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
 • ให้บริการขัอมูลความรู้เกี่ยวกับงานประเมินราคาทุนทรัพย์แก่หน่วยงานต่าง ๆ
 
พันธกิจสำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน
 1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษาที่ราชพัสดุ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม พร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์
 2. พัฒนาที่ราชพัสดุ เพื่อเพิ่มมูลค่าและหรือรายได้
 3. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ได้มาตรฐานสากล
 4. จำหน่ายเหรียญกษาปณ์
เป็นหน่วยงานที่บริหารจัดการตามยุทธศาสตร์ และภารกิจของกรมธนารักษ์ด้วยหลักธรรมาภิบาล
18 กุมภาพันธ์ 2562 | จำนวนเข้าชม 111 ครั้ง