logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

แผนงาน/โครงการ

 • โครงการประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง เป้าหมาย 388,831 แปลง
  17 กุมภาพันธ์ 2558
 • โครงการสำรวจที่่ราชพัสดุปกติ 3 กิจกรรม ประจำปี พ.ศ.2558
  17 กุมภาพันธ์ 2558
 • โครงการนำเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินราชพัสดุประเภททะเบียนทั่วไปที่ไม่มีในระบบสารสนเทศภูููมิศาสตร์ (GIS) เป้าหมาย 500 หลัง
  17 กุมภาพันธ์ 2558
 • โครงการรัฐเอื้อราษฏร์ เป้าหมาย 30 ราย อยู่อาศัยและการเกษตร
  17 กุมภาพันธ์ 2558