logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  2 มีนาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการ
  25 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งธุรการ
  17 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน
  3 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  30 มกราคม 2563
 • ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  24 มกราคม 2563
 • ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  16 มกราคม 2563
 • ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  3 มกราคม 2563
 • ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป้นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  28 ธันวาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์
  26 ธันวาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์์ื์ และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
  20 ธันวาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน
  4 ธันวาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  1 มิถุนายน 2561
 • ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
  22 พฤษภาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน
  11 พฤษภาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  28 กุมภาพันธ์ 2561
 • ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
  23 กุมภาพันธ์ 2561
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  19 กุมภาพันธ์ 2561
 • ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  12 กุมภาพันธ์ 2561
 • ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ผู้มัสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  5 กุมภาพันธ์ 2561
 • ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ
  8 มกราคม 2561
 • ประกาศจังหวัดน่าน รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (ลูกจ้างชั่วคราว) สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน
  25 ธันวาคม 2560