logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ

 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2559
  5 มกราคม 2560
 • รายงานการประชุม คณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2560 วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559
  22 ธันวาคม 2559
 • คำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 15955/2559 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 แต่งตั้งคณะทำงานฯ ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประกอบการเกษตร
  21 ธันวาคม 2559
 • รายงานการประชุมคณะทำงานฯ (วันที่ 23 กันยายน 2559)
  28 กันยายน 2559
 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการฯ ณ วันที่ 25 กันยายน 2559
  26 กันยายน 2559
 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการฯ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2559
  25 สิงหาคม 2559
 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการฯ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2559
  27 กรกฎาคม 2559
 • รายงานการประชุมคณะทำงานฯ (วันที่ 13 มิถุนายน 2559)
  30 มิถุนายน 2559
 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
  30 มิถุนายน 2559
 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการฯ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2559
  24 มิถุนายน 2559
 • คำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 8315/2559 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2559 แต่งตั้งคณะทำงานฯ ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย
  3 มิถุนายน 2559
 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการฯ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559
  25 พฤษภาคม 2559
 • มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุและประกาศเขตภัยพิบัติ (ภัยแล้ง) จังหวัดน่าน
  13 พฤษภาคม 2559
 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการฯ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
  13 พฤษภาคม 2559