logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

คู่มือสำหรับประชาชน

 • การต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ
  10 สิงหาคม 2558
 • การขอโอนสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ
  10 สิงหาคม 2558
 • การขอโอนสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ
  10 สิงหาคม 2558
 • การขอโอนสิทธิ์การก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง
  10 สิงหาคม 2558
 • การขออนุญาตปลูกบ้านพักอาศัยบนที่ดินราชพัสดุ
  10 สิงหาคม 2558
 • การขอรับสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังแทนผู้ได้รับสิทธิ์ก่อสร้างอาคารฯที่ถึงแก่กรรม
  10 สิงหาคม 2558
 • การขอเปลี่ยนสภาพพื้นที่หรือขุดคู คลอง บ่อ สระ หรือแหล่งขังน้ำใดๆ หรือตัดฟันต้นไม้ยืนต้นในที่ดินที่เช่า
  10 สิงหาคม 2558
 • การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุ กรณีไม่ต้องรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ (จากเพื่ออยู่อาศัย เป็นเพื่อประกอบการเกษตร หรือจากเพื่อประกอบการเกษตร เป็นเพื่ออยู่อาศัย)
  10 สิงหาคม 2558
 • การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุ กรณีที่ต้องรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
  10 สิงหาคม 2558
 • การขอนำอาคารราชพัสดุไปเช่าช่วงหรือจัดหาผลประโยชน์
  10 สิงหาคม 2558
 • การขอนำสิทธิ์การก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง ไปผูกพันเงินกู้
  10 สิงหาคม 2558
 • การขอนำที่ดินราชพัสดุไปจัดให้เช่าช่วงหรือการจัดหาประโยชน์
  10 สิงหาคม 2558
 • การขอต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ
  10 สิงหาคม 2558
 • การขอเช่าอาคารราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม (2)
  10 สิงหาคม 2558
 • การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชน์อย่างอื่น (กรณียกเว้นการประมูลและมีอัตราค่าเช่าคงที่แล้ว)
  10 สิงหาคม 2558
 • การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยประกอบการเกษตร
  10 สิงหาคม 2558
 • การขอเช่าที่ดินราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
  10 สิงหาคม 2558
 • การขอแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง
  10 สิงหาคม 2558
 • การขอแก้ไขชื่อ - ชื่อสกุล ในเอกสารการเช่า
  10 สิงหาคม 2558
 • การขยายระยะเวลาการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง
  10 สิงหาคม 2558
 • การก่อสร้างสะพาน ทางเชื่อม วางท่อระบายน้ำ ทำทางเข้า ? ออก ผ่านที่ราชพัสดุ
  10 สิงหาคม 2558
 • การให้บริการข้อมูลราคาประเมิน
  7 สิงหาคม 2558
 • การประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
  7 สิงหาคม 2558
 • ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง (อนุมัติหลักการก่อสร้าง)
  7 สิงหาคม 2558
 • ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง (อนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง)
  7 สิงหาคม 2558
 • ผู้เช่าขอติดตั้งป้ายโฆษณาในที่ราชพัสดุ
  7 สิงหาคม 2558
 • ขอหนังสือรับรองสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุเพื่อนำไปผูกพันเงินกู้
  7 สิงหาคม 2558
 • ขอหนังสือรับรองสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อนำไปผูกพันเงินกู้
  7 สิงหาคม 2558
 • การออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
  7 สิงหาคม 2558
 • การอนุญาตให้นำสิทธิการเช่าที่อาคารราชพัสดุเพื่อนำไปผูกพันเงินกู้
  7 สิงหาคม 2558
 • การอนุญาตให้นำสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุไปผูกพันเงินกู้ (2)
  7 สิงหาคม 2558
 • การรังวัดสอบเขตเช่าเพื่ออยู่อาศัย
  7 สิงหาคม 2558
 • การรังวัดสอบเขตเช่าเพื่อการเกษตร
  7 สิงหาคม 2558
 • การยื่นแบบขอนุญาตปรับปรุง ซ่อมแซม หรือต่อเติมอาคารราชพัสดุ
  7 สิงหาคม 2558
หมวดหมู่เอกสาร