logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

กฎหมาย/ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ

  • ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    13 พฤศจิกายน 2560